MİSYONUMUZ

Tıpta uzmanlık eğitiminin, bilim dallarının belirledikleri çekirdek eğitim programları ve uluslararası kılavuzlar ışığında gerçekleştirilmesini sağlayarak; donanımlı, uzmanlık alanında yetkin ve sürekli gelişmeye açık, Atatürk ilkeleri ve bilimin ışığında ülkenin sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek, toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, nitelikli bilgi üretebilen, insan-hasta ve hekim haklarına saygılı, uzmanlar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yüksek standartlarda sürdürülen uzmanlık eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında sosyal yükümlülükleri gözeterek sürekli gelişim sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen nitelikli Tıpta uzmanlık eğitimi programları arasında yer alma ve ülkemizin gereksinimlerine göre sağlık politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Uzmanlık eğitimi sonunda uzmanlık öğrencilerinin alanlarında bağımsız meslek icraları dışında;

 • Ürettiği tüm hizmetleri kalite güvencesi çerçevesinde gerçekleştirerek sürekli değerlendirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Toplumsal yararı önceleme,
 • Ekip çalışmasını ve yaşam boyu öğrenmeyi temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım,
 • Profesyonellik ve üst düzeyde iyi iletişim becerileri,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk,
 • İnsan haklarını koruma ve geliştirme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Bütün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, KU Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi yanı sıra diğer mevzuat ve yönergeler kullanılır. 

Bir hizmet sunucusu olarak;

 • Yetkin, etik ve hasta merkezli tıbbi bakım sağlar,
 • Uygulamaya ilişkin klinik bilgi, beceri ve tutum sergiler ve sürdürür,
 • Hastaların ve verilerin eksiksiz ve uygun değerlendirmesini yapar,
 • Yeterli ve uygun tanı ve tedavi becerilerini gösterir,
 • Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygulamalarına yansıtır,
 • Diğer uzmanlık alanlarından uygun konsültasyonları ister.

Bir iletişimci olarak;

 • Hasta ve hasta yakınları ile uyumlu, güvenli ve etik ilişkiler geliştirir,
 • Hasta ve hasta yakınları, meslektaşlar ve diğer profesyonellerin ilgili bilgi ve bakış̧ açılarını doğru bir şekilde ortaya çıkarır ve sentezler,
 • İlgili bilgi ve açıklamaları hastalara, ailelere, meslektaşlarına ve diğer profesyonellere doğru bir şekilde iletir,
 • Hasta, aile ve diğer profesyoneller ile bir tedavi planı geliştirmek için; konular, sorunlar ve planlarla ilgili ortak bir anlayışın oluşmasını teşvik eder,
 • Tıbbi bir konu hakkında etkili yazılı ve sözlü̈ bilgi aktarır.

Bir yönetici olarak;

 • Sağlık kuruluşlarının ve sistemlerinin etkinliğine katkıda bulunan çalışmalar yapar,
 • Klinik hizmet ve kariyerini etkili bir şekilde yönetir,
 • Sınırlı kaynaklarını uygun bir şekilde kullanır,
 • Gerekli durumlarda idari görevler alır ve liderlik yapar.

Bir sağlık savunucusu olarak;

 • Hasta bakımının bir parçası olarak hastanın bireysel sağlık ihtiyaç̧ ve sorunlarına cevap verir,
 • Hizmet verdiği toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap verir, sağlığın belirleyicilerini bilir,
 • Bireyin ve toplumların sağlığını geliştirir.

Bir öğrenci ve eğitimci olarak;

 • Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetleri sürdürür ve geliştirir,
 • Tıbbi bilgiyi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirir ve bunları yeterli şekilde pratikte uygular,
 • Hastaların, ailelerin, öğrencilerin, diğer sağlık profesyonellerinin ve halkın eğitimine katkıda bulunur,
 • Yeni bilgi ve uygulamalar geliştirir, bu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur.

Bir ekip üyesi olarak;

 • Sağlık hizmeti sunan disiplinler arası bir ekibe etkin ve iş birliği/sinerji ilkesi doğrultusunda katılır,

Mesleki çatışmaları önler ve çözmek için diğer sağlık profesyonelleriyle uyumlu bir şekilde birlikte çalışır.

Bir değer ve sorumluluk sahibi kişi olarak;

 • Etik davranış̧ ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık gösterir,
 • Meslekle ilgili yönetmeliklere uygun davranış̧ ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık gösterir,
 • Hekim sağlığı ve sürdürülebilir bir meslek hayatına bağlılık gösterir.